รับรางวัล ASMO THAI Ceremony Awards 2017

รับรางวัล ASMO THAI Ceremony Awards 2017
ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

ถ้วยรางวัล ทีมคณิต HONOURABLE MENTION AWARD ระดับ ม.5
นางสาวขวัญพัฒน์ สุคม
นางสาวจารุวรรณ คชพันธ์
นางสาวจิรนันท์ ชื่นยง
นางสาวณัชชา วรังคณากุล
นางสาวณัฏฐฑีรา จันทเขต
นางสาวณัฐกฤตา การบรรจง
นางสาวณัฐญาภรณ์ คูณวัฒนาพงษ์
นางสาวณัฐธิดา ทันวัน
นางสาวธันยพร พรมไธสง
นางสาวนพวรรณ จันทร์โสภา
นางสาวนภัทร ภักดีดำรงพงศ์
นางสาวรริดา หนุนชู
นางสาววรปรัชญ์ รัตนกำเหนิด
นายชยิน ศักดิ์วัฒนเวคิน

รางวัลเหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์ ม.3
เด็กชายพสิษฐ์ จิรัฐติกาลกุลเวท

ครูผู้นำนักเรียนไปรับรางวัล
นางภัคภร ใสแจ่ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวสุวรรณี เสาร์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางรุจิรา มาลาทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ข้อมูลอัลบั้ม

Share With Friends